Forskning

Mina forskningsintressen rör olika delvis föränderliga aspekter av de offentliga rum som på många sätt (antas) utgöra förutsättningar för kulturella och demokratiska processer i samhället.

Medier är ett exempel på sådana centrala institutioner vars strukturomvandlingar är särskilt intressanta att studera i en tid som präglas av att medietekniken i grunden ändrar modalitet från mekanisk och analog till digital.

I detta sammanhang kretsar mina intressen runt frågor som rör fenomen och begrepp som dialog, interaktivitet, kommunikation, konvergens och teknik vilka tillsammans utgör några förutsättningar för hur vi kan förstå de medier vi använder i vår vardag.

Också andra informations- och kommunikationsintensiva verksamheter intresserar mig, här kan särskilt nämnas sådana offentliga rum som bibliotek och muséer utgör.